کافه انرژی 

پنجمين فراخوان رویداد شبكه سازی در حوزه نفت، گاز و انرژی شتابدهنده دانش بنیان پیاکو در نظر دارد به منظور توسعه شبکه سازی و اکوسیستم…

Power-to-gas

 (P2G) فرآیند تبدیل انرژی تجدیدپذیر اضافی به گاز هیدروژن از طریق فناوری الکترولیز PEM است. سپس هیدروژن را می توان به شبکه گاز طبیعی تزریق…

IWE

مدل سازی دقیق GIS از زمین و ناهمواری تجزیه و تحلیل دقیق و مدل سازی داده های باد برون یابی مکانی از شرایط باد برون…